Regulamin sklepu internetowego Fetchy.pl

 

§1. Wstęp

 1. Sprzedaż produktów za pośrednictwem sklepu internetowego Fetchy.pl realizuje podmiot prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Fetchy Alicja Drożyńska z siedzibą przy os. Bolesława Śmiałego 36/2, 60-682 Poznań, NIP: 6182134027, REGON: 369633274.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sklep@fetchy.pl,
  • korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu,
  • telefonicznie pod numerem: +48 579 633 575.

 

§2. Definicje

 1. Sprzedawca – właściciel sklepu internetowego Fetchy.pl, o którym mowa §. 1 pkt. 1 niniejszego Regulaminu.
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Klient - każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 4. Sklep - sklep Internetowy Fetchy.pl dostępny pod adresem internetowym http://www.fetchy.pl/.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 6. Konto – usługa elektroniczna, w ramach której Klient otrzymuje konto (zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy) oznaczone indywidualną nazwą oraz hasłem. Utworzenie konta nie jest konieczne do korzystania ze Sklepu.

  

§3. Postanowienia wprowadzające

 1. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą.
 2. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Kupujący może dokonać zakupu produktów zaprezentowanych na stronach Sklepu.
 3. Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są nowe oraz pozbawione wad.
 4. Wszystkie ceny produktów oraz usług podane na stronach Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 5. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest za pomocą komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu. Zalecane jest korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych.

  

§4. Składanie zamówienia

 1. Zamówienie można złożyć bez zakładania Konta w Sklepie. Klient może założyć Konto oraz podać jednorazowo dane rejestracyjne, aby uzyskać możliwość wygodnego poglądu złożonych zamówień oraz szybkiego i łatwego składania kolejnych zamówień po zalogowaniu się poprzez podanie loginu i wybranego hasła.
 2. W celu złożenia zamówienia należy wykonać następujące kroki:
  • Wybranie produktu lub produktów będących przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
  • Przejście do widoku koszyka poprzez kliknięcie przycisku „Koszyk”,
  • Wybranie sposobu złożenia zamówienia: bez rejestracji lub po uprzednim założeniu Konta,
  • Podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia,
  • Wybór metody dostawy oraz sposobu płatności,
  • Wyrażenie akceptacji Regulaminu poprzez zaznaczenie wskazanego pola,
  • Zatwierdzenie złożenia zamówienia. Z chwilą złożenia zamówienia (kliknięcia w przycisk „Potwierdzam zamówienie”) między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

  

§5. Formy dostawy i płatności

 1. Kupujący ma do wyboru następujące metody dostawy produktów objętych zamówieniem:
  • dostawa za pośrednictwem Paczki w Ruchu – koszt 7,90 zł, orientacyjny czas dostawy: 2-3 dni robocze od chwili realizacji zamówienia,
  • dostawa za pośrednictwem Paczkomatów Inpost – koszt 11,50 zł, orientacyjny czas dostawy: 1-2 dni robocze od chwili realizacji zamówienia,
  • dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej w ramach usług Pocztex 48 – koszt 13,00 zł, orientacyjny czas dostawy: 1-2 dni robocze od chwili realizacji zamówienia,
  • dostawa transportem własnym na terenie miasta Poznań - koszt 5,00 zł w przypadku zamówień o wartości nieprzekraczającej 50,00 zł, dla pozostałych zamówień dostawa jest bezpłatna, orientacyjny czas dostawy: 1-2 dni robocze od chwili realizacji zamówienia. Dostawa dostępna jest wyłącznie dla adresów dostawy zlokalizowanych na terenie miasta Poznań.
 2. Dostawa jest bezpłatna w przypadku zamówień o wartości większej niż 199,00 zł, niezależnie od wybranej metody dostawy.
 3. W przypadku zamówień obejmujących produkty o dużych gabarytach (np. klatki, duże drapaki dla kotów) mogą być dostępne tylko wybrane formy dostawy. Dostępne formy dostawy wyświetlone zostaną po dodaniu produktów do koszyka.
 4. Klient zobowiązany jest zapłacić cenę końcową oraz pokryć koszt dostawy. Płatności za zamówione produkty można dokonać za pomocą następujących metod:
  • przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  • szybka płatność za pośrednictwem systemu płatności online Przelewy24,
  • przy odbiorze towaru (płatność kurierowi) – w przypadku wyboru tej metody płatności do wartości zamówienia zostanie doliczona opłata dodatkowa w kwocie 4,00 zł. Opłata ta jest stała i zostanie naliczona niezależnie od wybranej formy dostawy, także w sytuacji gdy dostawa zamówienia jest bezpłatna. 
 5. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski.

  

§6. Realizacja zamówienia

 1. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po poprawnym złożeniu zamówienia przez Klienta, z chwilą odnotowania wpłaty w przypadku zamówienia opłacanego z góry oraz z chwilą zatwierdzenia zamówienia przez Klienta w przypadku płatności za pobraniem.
 2. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.
 3. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od terminu dostępności produktów. Termin ten podany jest w opisach produktów.
 4. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca wyśle zamówienie do Kupującego zgodnie z wybraną metodą dostawy oraz przekaże na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia.

  

§7. Odstąpienie od umowy

 1. Konsumentowi, który dokonał zakupu w sklepie internetowym przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 30 dni od momentu dostarczenia zamówienia.
 2. Klient może dokonać odstąpienia od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie (wzór Formularza zwrotu towaru).
 3. Zwracane towary należy odesłać na adres:

Fetchy Alicja Drożyńska
Os. B. Śmiałego 36/2
60-682 Poznań

 1. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) oraz jest zobowiązany do zabezpieczenia produktów na czas transportu. Do przesyłki należy dołączyć otrzymany dowód sprzedaży (fakturę) oraz podpisany formularz zwrotu towaru.
 2. Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, za wyjątkiem dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy sposób dostarczenia zamówienia oraz kosztów związanych ze zwrotem towaru. Zwrot płatności przez Sprzedawcę zostanie dokonany nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Klienta.
 3. Zwrot płatności zostanie wykonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

 

§8. Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną na podstawie rękojmi za wady zgodnie z przepisami prawnymi zawartymi w Kodeksie Cywilnym.
 3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
  • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel przedstawiony w opisie produktu albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
  • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego,
  • nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
  • została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 4. Reklamację można złożyć Sprzedawcy wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@fetchy.pl. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia reklamacji przez Kupującego.

  

§9. Gwarancja

 1. Produkty dostępne w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta. Informacje o udzielanej przez producenta gwarancji są zawarte w opisie produktu w sytuacji, gdy produkt jest objęty gwarancją producenta.
 2. Termin gwarancji, obowiązki Gwaranta i uprawnienia Kupującego są każdorazowo opisane w treści gwarancji.

§10. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Postanowienia dotyczące danych osobowych i plików cookies opisane zostały szczegółowo w Polityce prywatności i cookies, która stanowi integralną część niniejszego regulaminu.

 

§11. Prawa konsumenta w zakresie rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość między innymi:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może zasięgnąć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Konsument może również skorzystać z platformy Internetowego rozstrzygania sporów, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§12. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2018r. W przypadku zamówień złożonych przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia.
 2. Sprzedawca poinformuje użytkowników Sklepu o każdej zmianie Regulaminu w terminie nie później niż w terminie 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na stronie głównej Sklepu, a użytkownicy posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej informacji o zmianie Regulaminu.
 3. Wszystkie zdjęcia, elementy graficzne i treści zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są chronione prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustaw o prawach konsumenta.